0555 090 87 37 satis@sfpturkey.com.tr

KVKK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun şekilde “Şirket Web Sitesi”ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

www.sfpturkey.com.tr adlı internet sitesi (“WebSite”) Barbaros Mahallesi Bekir Sıtkı Sezgin Sokak No: 8/2 Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyette bulunan SFPTURKEY Elektronik İth. İhr. Tic.Ltd.Şti (“Şirket”) tarafından işletilmektedir. ŞİRKET, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçlar

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. ŞİRKET, Şirket Web Sitesi’ni kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya Şirket Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. 

Bu kapsamda temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz, ad, soyad, e-posta, telefon bilgileriniz; e-ticaret faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, üyelik ilişkisinin sürdürülmesi, üyelere özel kampanyaların sunulması, ticari elektronik iletişime geçilerek pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yönetimi, ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza ve alışveriş alışkanlıklarınıza göre özelleştirerek önerilmesi, sunulması ve tanıtılması, ürün teslimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinin takibi, ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin 1. Maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda İnternet sitesi üzerinden iletişim formu doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak üyelik koşullarından doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanabilmesini sağlayan hizmet tedarikçimize, iş ortakları ve iştirakelere, alışverişleriniz kapsamında ödemelerin internet ortamında alınmasını sağlayan aracı kurum iş ortağımıza, talep halinde kamu otoritelerine ve ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca yukarıda sayılan kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin nakliye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo ve nakliye şirketlerine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılmaktadır.

 1.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Değerli web sitesi ziyaretçilerimiz KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Barbaros Mahallesi Bekir Sıtkı Sezgin Sokak No: 8/2 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebinizi iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 1.  Veriler Hangi Süreler ile Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek olup, ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da talebiniz üzerine veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla sfpturkey  (“Şirket”) olarak bizler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız “Aydınlatma Metni” kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır.

Açık Rızanıza Bağlı Olarak İşlenen Kişisel Veriler

Satış, pazarlama ve üyelik süreçleri ile bu amaçla şirketimizce yürütülen veri analiz faaliyetleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir.

Ürünümüz ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, kampanya promosyonlardan sizleri haberdar edilebilmek amacıyla tarafınıza sms, e-posta ve telefon ile bildirimler yapabilmek için “iletişim verileriniz” Kanun’un 5. maddesinin 1. fırkası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki iş ortaklarımızla ve Kanun’un 9.maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Yurt Dışına Veri Aktarımı:

Kişisel verilerinizden Kimlik ve İletişim Verileriniz, Pazarlama Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz ve bazı Görsel İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları ile ekran alıntısı vb.) Kanun’un “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak, “açık rızanıza” bağlı olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek için teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren yurt dışında yerleşik ve/veya sunucuları yurt dışında bulunan ürün, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize – bunlar tarafından sağlanan yazılımlar, programlar ve sistemlerin şirketimizce kullanılmasıyla  aktarılabilmektedir.

Bu açık rıza metnine ilişkin "Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum" onay kutucuğunu işaretlemekle kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurtiçindeki iş ortaklarımızla ve Kanun’un 9.maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.

 

 

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. SFPTURKEY Elektronik İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Marka

SİTEMİZDE ARAYIN